Máte dotaz? 📞 (+420) 725 379 417 (Po-Pá: 8:00-16:00)

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SPECTRA spol. s r.o. platné do 31. 3. 2019

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti SPECTRA spol. s r.o., (dále jen "VOP"), v souladu s ustanoveními §§ 1751 až 1753 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen "Občanský zákoník"), obsahují smluvní podmínky právních vztahů vznikajících mezi obchodní společností SPECTRA spol. s r.o. s identifikačním číslem 15546608 a se sídlem na adrese Zlínská 1152, 763 12 Vizovice, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 948, (dále jen jako "Prodávající"), a druhou smluvní stranou v postavení kupujícího, (dále jen "Kupující"), jejichž předmětem je dodávka zboží Prodávajícího Kupujícímu, (dále jen "Kupní smlouva").

K uzavření Kupní smlouvy zpravidla dojde potvrzením objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího. Tyto VOP jsou bez omezení veřejně přístupné na internetových stránkách Prodávajícího (spectrachemie.cz/obchodni-podminky). Uzavřením Kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že byl se zněním těchto VOP seznámen, a že s jejich obsahem souhlasí.

Obecné podmínky

 1. Prodávající se zavazuje splnit předmět dodávky definovaný v Kupní smlouvě v termínu a ceně tam dohodnuté, a převést na Kupujícího vlastnické právo k předmětu dodávky. Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti, provedení a množství uvedeném v Kupní smlouvě. Není-li v Kupní smlouvě určena jakost nebo provedení zboží, je Prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení dle příslušné technické normy nebo v jakosti a provedení odpovídajícímu účelu sjednanému v Kupní smlouvě nebo účelu, k němuž se zboží zpravidla používá. Jsou-li jakost a provedení určeny dle vzorku nebo předlohy, je Prodávající povinen dodat zboží s vlastnostmi vzorku nebo předlohy, které předložil Kupujícímu. Vyplývá-li z povahy zboží, že jeho množství určené v Kupní smlouvě je pouze přibližné, může činit rozdíl mezi množstvím určeným v Kupní smlouvě a množstvím skutečně dodaným nejvýše 5 % v obou směrech. Prodávající je povinen vždy zboží řádně zabalit, a to takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení. Není-li v Kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak je Prodávající povinen předmět dodávky dodat v obchodní paritě DAP dle INCOTERMS 2010 s tím, že zásilky do celkové fakturované částky 2 000 Kč bez DPH budou zpoplatněny paušální částkou za poštovné a balné, a to v rámci České republiky částkou 100 Kč bez DPH a v rámci Slovenské republiky částkou 300 Kč bez DPH, a zásilky v hodnotě nad 2 000 Kč bez DPH budou zasílány zdarma.
 2. Cena se rozumí včetně dopravy do místa dodání zboží (s výjimkou případů paušálních částek za zásilky do 2 000 Kč bez DPH dle bodu 1.) a ceny za nevratné obaly či opotřebení vratných obalů, není-li v Kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak.
 3. Je-li v Kupní smlouvě dohodnuto, že dopravu na náklady Kupujícího zajišťuje Prodávající a tato má být fakturována samostatně, je Prodávající povinen zavázat přepravce, aby fakturu za přepravu vystavil nejdéle 5 dnů po jejím provedení, a aby ve faktuře uvedl i číslo Kupní smlouvy.
 4. Prodávající zodpovídá za soulad předmětu dodávky s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v den dodání.
 5. Zboží, které je podle zákona č. 350/2011 Sb., v platném znění, nebezpečnou látkou nebo přípravkem, je Prodávající povinen dodat v souladu s ustanoveními tohoto zákona a platných souvisejících předpisů, ve správně označeném obalu a s příslušnými bezpečnostními listy.
 6. Prodávající v dodacích listech uvede, zda jsou obaly, ve kterých je dodávka plněna, vratné či nikoliv. Nebude-li tento údaj vyplněn, je Kupující oprávněn považovat obal za nevratný, zahrnutý do ceny dodávky.
 7. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, jestli splňuje všechny předepsané náležitosti a doklady, a ihned písemně vyžádat u Prodávajícího nápravu, jinak Prodávající nenese odpovědnost za případné vzniklé škody.
 8. Uzavřením Kupní smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence.
 9. V případě, že jakékoli ustanovení Kupní smlouvy by bylo neplatné, je neplatné pouze toto konkrétní ustanovení, přičemž Kupní smlouva jako celek zůstává ve zbývajícím rozsahu platná a účinná.

Platební podmínky

 1. Pokud není v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, vzniká právo fakturovat smluvní cenu po dodání dodávky. Splatnost faktur je 14 dní. Faktury budou mít tyto náležitosti:
  • označení faktury a její číslo
  • obchodní firmu a sídlo Prodávajícího a Kupujícího
  • podpis  osoby, která fakturu vystavila, IČ
  • označení bankovního spojení Prodávajícího
  • číslo objednávky Kupujícího, je-li Prodávajícímu známo
  • datum vystavení faktury, datum splatnosti
  • označení předmětu dodávky s uvedením fakturovaného množství
  • fakturovanou částku a jednotkovou cenu za kus
  • vypořádání případně poskytnutých záloh
 2. Faktura bude mít náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. U plátců DPH budou faktury dále obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, (např. DIČ, datum zdanitelného plnění). Faktura bude zaslána dopisem na adresu Kupujícího nebo předána při převzetí zboží nebo bude zaslána Kupujícímu v elektronické podobě, v takovém případě bude zpravidla i opatřena elektronickým podpisem Prodávajícího.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na předmětu dodávky

 1. K přechodu vlastnického práva na dodané zboží dochází jeho zaplacením ze strany Kupujícího.
 2. K přechodu nebezpečí škody, poškození, zničení, nahodilé zkázy nebo odcizení zboží na Kupujícího dochází při převzetí zboží nebo doručením nákladních listin a dalších dokladů opravňujících Kupujícího k nakládání se zbožím.

Smluvní pokuty

 1. Při prodlení s platbou ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné  částky za každý den prodlení s platbou.
 2. Prodávající je oprávněn smluvní pokuty vypočtené podle předchozích ustanovení vyúčtovat Kupujícímu. Je dohodnuto, že splatnost takto vyúčtované smluvní pokuty bude činit 14 dnů ode dne doručení vyúčtování.

Záruční podmínky

 1. Není-li dohodnuto, nebo legislativou upraveno jinak, ručí Prodávající po dobu zpracovatelnosti, maximálně však po dobu 12 měsíců od data převzetí zboží, pokud nebude překročena doba expirace vyznačená na obalu, za chemické a fyzikální parametry zboží udané výrobcem v bezpečnostním a informačním listu pro zboží, a to za předpokladu dodržení podmínek pro zpracování a skladování zboží ze strany Kupujícího.

Vady dodávek

 1. Kupující je povinen písemně uplatnit reklamaci na zjevné vady dodávky ve lhůtě 15 dnů od převzetí dodávky.
 2. Při uplatnění reklamace uvede detailní popis vady a požadavek na způsob jejího odstranění. Je-li Prodávající schopen vadu odstranit opravou nebo dodávkou nového bezvadného plnění do 30 dnů od uplatnění reklamace, je Kupující povinen přijmout způsob navržený Prodávajícím.
 3. Prodávající je povinen zahájit řízení o reklamaci nejpozději do 5 dnů od doručení reklamačního zápisu.

Rozhodování sporů

 1. Smluvní strany se zavazují, že všechny spory, které by vznikly ve spojitosti s Kupní smlouvou, budou přednostně řešit smírnou cestou. Jestliže smírná cesta nebude možná, bude spor předložen k rozhodnutí příslušenému soudu.

Ostatní ujednání

 1. Smluvní strany prohlašují, že si tyto VOP přečetly, že Kupní smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné do 31. 3. 2019